logo

İstediğiniz çalışmalara denemelere yönelik oranlarda ve miktarlarda yem oranları yaptırmak için bizimle iletişime geçiniz.

Süt Yemi

image

Geviş getiren hayvanların yemleri, beslenmesi, kritik dönemleri, besin madde gereksinmeleri, rasyonlarının hazırlanması konularında zooteknik, veteriner, teknisyenler ve üreticilerin yeterli bilgi ve pratik birikiminin olması, kaliteli hayvansal üretim yanında ekonomikliğin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

 Yağan süt yemleri enerji düzeyi, enerji kaynağı ve protein düzeyi ve kaynakları bakımından her türlü denge gözetilerek hazırlanmıştır.
 Laktasyondaki ineklerin canlı ağırlık kayıplarını minimize eder.
 Yüksek süt verimi ve verimin yüksek tutulmasını sağlar
 Dölerme ve metabolik problemleri minimize eder.
 Sütün kuru madde, yağ ve protein düzeyinin yüksek olmasını sağlar.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;
 Kaba ve kesif yemler karışık (TMR) ve serbest verilmeli, hayvanların önünde 20-21 saat yem bulunmalıdır.
 Eğer kesif ve kaba yem ayrı veriliyor ise bir seferde hayvanlara 2-3 kg dan fazla kesif yem verilmemelidir.
 Laktasyon başında en az %60, ortasında, %50 ve sonunda, %40 süt yemi kullanılmalıdır. Eğer hayvanlar yüksek verimli ve kaba yem sadece buğday samanı ise kesif yem oranının %70’e çıkarılması gerekebilir.
 İmkanlar doğrultusunda verime göre hayvanların gruplanması hem besleme hem de sürü yönetimi açısından dikkate alınmalıdır.
 Yüksek verimli laktasyonun başındaki ineklerde rasyonda yağ kullanımı düşünülebilir. Bitkisel orjinli büyüme uyarıcıları, probiyotikler ve niasin gibi bir kısım yem katkıları 35 kg üzerinde verimli hayvanlarda dikkate alınmalıdır.

Sığır Besi Yemi

image

Geviş getiren hayvanların yemleri, beslenmesi, kritik dönemleri, besin madde gereksinmeleri, rasyonlarının hazırlanması konularında zooteknik, veteriner, teknisyenler ve üreticilerin yeterli bilgi ve pratik birikiminin olması, kaliteli hayvansal üretim yanında ekonomikliğin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

 Yağan besi yemleri yüksek enerjilidir ve hızlı canlı ağırlık kazancı sağlar.
 Kg canlı ağırlık kazancı için daha az yem tüketilmesini sağlar.
 Yüksek performans ve randıman için herhangi bir katkı ve hammaddeye gerek yoktur.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;
 Besideki erkek hayvanlar canlı ağırlıklarının %2-2.5’u kuru madde tüketebilirler.
 Tüketilen kuru maddenin %80-90’ı besi yemi olmalıdır.
 Yoğun besiye geçerken (%80-90 kesif yem) 15-20 günlük kaba yem dayalı aşamalı adaptasyon kaba yeme dayalı yapılmalıdır.
 Kaba ve kesif yemin karıştrılarak serbest verilmesi hem yüksek perfromans elde edilmesi, hem de daha az metabolik problem yaşanması bakımından önemlidir.
 Kaba ve kesif yemin ayrı verilmesi, kısıtlı yemleme yapılması sürüde yem tüketiminin ve dolayısıyla performansın sürekli dalgalanmasına, asidoz, şişme gibi vakaların sıklıkla karşılaşılmasına neden olur.
 Yoğun besiye alınacak erkek materyal için en uygun boyut 250-300 kg dır. Bu boyutttaki hayvanlar gençlere göre daha fazla yem tüketirler ve daha iyi canlı ağırlık kazanırlar.
 Yoğun beside ortalama 1200-1400 g/gün canlı ağırlık kazancı elde edilebilir.
 Kg canlı ağırlık kazancı için gereksinim duyulan kaba yem dahil toplam yem miktarı kuru madde olarak rasyonun doğasına bağlı olarak 6-9 kg arasında değişir.

 

Düve Yemi

image

Geviş getiren hayvanların yemleri, beslenmesi, kritik dönemleri, besin madde gereksinmeleri, rasyonlarının hazırlanması konularında zooteknik, veteriner, teknisyenler ve üreticilerin yeterli bilgi ve pratik birikiminin olması, kaliteli hayvansal üretim yanında ekonomikliğin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

 Yağan düve yemi, düvelerin sağlıklı gelişimini sağlayarak istenen yaşta cinsi olgunluğa, ilkine çiftleşme çağına ulaşmasını sağlar ve ömür boyu alınacak süt miktarını artırılmasına katkıda bulunur.
 Döl tutma kabiliyetini artırıcı özelliktedir.
 Mineral-vitamin dengeleri gözetilmiştir. Herhangi bir ek yapmaya gerek yoktur.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;
 Düveler cinsi olgunluk öncesinde (<200-300 kg) 800 g/gün’den hızlı canlı ağırlık kazanacak şekilde beslenirler ise meme bezleri yağlanmaktadır. Bu da ilk laktasyon süt verimini 500-1000 L düşürebilmektedir.
 Cinsi olgunluk dönemi öncesinde 700 g/gün canlı ağırlık kazancı yeterli ve uygundur.
 Cinsi olgunluktan sonra canlı ağırlık kazancının yüksek tutulmasının süt verimine olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak aşırı kondisyona da neden olunmamalıdır.
 Aşırı kondisyonlu hale getirilen düvelerde doğum güçlüğü yaşanabilir. Doğum sonrasında metabolik rahatsızlık görülme riski artabilir.
 Yeterli ve sağlıklı gelişim sağlayan düveler ergin canlı ağırlıklarına daha yakın olacaklarından süt verimleri yetersiz beslenen düvelere göre daha yüksek olacaktır.
 Düvelerin yaşı ve kondisyonuna göre günlük canlı ağırlık kazancı 700-900 g/gün arasında değişebilir.

 

 

 

 

Buzağı Yemi

image

Geviş getiren hayvanların yemleri, beslenmesi, kritik dönemleri, besin madde gereksinmeleri, rasyonlarının hazırlanması konularında zooteknik, veteriner, teknisyenler ve üreticilerin yeterli bilgi ve pratik birikiminin olması, kaliteli hayvansal üretim yanında ekonomikliğin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

 Yağan buzağı yemleri tahıl ağırlıklı ve kaliteli hammadelerle hazırlanmıştır.
 İşkembeyi hızlı geliştirir. Sütten kesmeyi kolaylaştır.
 Buzağının hızlı gelişimi ve gürbüz olmasını sağlar. Ayrıca bir katkı gerektirmez.
 Buzağı başlangıç yemi, 0-2, buzağı büyütme.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;
 Düveler cinsi olgunluk öncesinde (<200-300 kg) 800 g/gün’den hızlı canlı ağırlık kazanacak şekilde beslenirler ise meme bezleri yağlanmaktadır. Bu da ilk laktasyon süt verimini 500-1000 L düşürebilmektedir.
 Cinsi olgunluk dönemi öncesinde 700 g/gün canlı ağırlık kazancı yeterli ve uygundur.
 Cinsi olgunluktan sonra canlı ağırlık kazancının yüksek tutulmasının süt verimine olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak aşırı kondisyona da neden olunmamalıdır.
 Aşırı kondisyonlu hale getirilen düvelerde doğum güçlüğü yaşanabilir. Doğum sonrasında metabolik rahatsızlık görülme riski artabilir.
 Yeterli ve sağlıklı gelişim sağlayan düveler ergin canlı ağırlıklarına daha yakın olacaklarından süt verimleri yetersiz beslenen düvelere göre daha yüksek olacaktır.
 Düvelerin yaşı ve kondisyonuna göre günlük canlı ağırlık kazancı 700-900 g/gün arasında değişebilir.

Kuru Dönem Yemi

image

Geviş getiren hayvanların yemleri, beslenmesi, kritik dönemleri, besin madde gereksinmeleri, rasyonlarının hazırlanması konularında zooteknik, veteriner, teknisyenler ve üreticilerin yeterli bilgi ve pratik birikiminin olması, kaliteli hayvansal üretim yanında ekonomikliğin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

 Kuru dönem yemi gebeliğin son 2 ayında kullanılır.
 Yağan kuru dönem yemi laktasyonda kaybedilen kondisyonun geri kazanılmasını sağlar.
 Gebelikte buzağıya yeterli miktar ve kalitede besin temin eder, sağlıklı ve gürbüz buzağı elde edilmesini sağlar.
 Doğum güçlüğü ve doğum sonrası ortaya çıkabilecek metabolik problemleri (doğum felci, ketozis gibi) minimize eder.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;
 Kuru dönemde inekler canlı ağırlıklarının %1.7-2’si (10-12 kg/gün) kuru madde tüketirler.
 Kuru dönem laktasyon döneminde kaybedilen kondisyonların geri kazanılması açısından önemlidir. Düşük kondisyonlu ineklerin kondisyon kazanmaları için besleme düzeyleri artırılmalıdır.
 Kuru dönem gebeliğin son 2 aylık dönemidir. Yavrunun %60-70 gelişimi bu dönemde gerçekleşir. Yavrunun sağlıklı gelişimi için annenin yeterli ve kaliteli yem alması gerekir.
 Annenin gebelik döneminde buzağının yeterli gelişememesi hem yaşama gücünü, hem de ömür boyu performansını olumsuz etkileyebilir.
 Kuru dönemde ineklerin rasyonlarında vitamin mineral dengelerinin korunması sağlıklı doğum, sağlıklı buzağı, doğum sonrası metabolik problemlerin azaltılması (süt humması, mastitis gibi.) bakımından çok önemlidir.
 Kuru dönemde 10 kg dan fazla mısır sialjı kullanılmamalıdır. Bu hem aşırı kondisyona, hem de şırdan kaymasına neden olabilir. Rasyonda işkembe doluluğu yaratacak kaba partiküllü kabayemler kullanımına da dikkat edilmelidir.